سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق

عشق | مطالب روزانه

عشق مانند ویلون است موزیک آن ممکن است ٬
قطع شود ولی تارهای آن همیشه می ماند عشق مانند جنگ است ، به راحتی شروع میشود اما به سختی پایان میپذیرد عشق تازه از زمین است و عشق کهنه از بهشت وقتی عشق وجود داشته باشد هیچ خانه ای کوچک نیست عشق مانند جیوه در دست است ٬ اگر انگشتان خود را باز نگه داری می ماند ولی اگر دست خود را مشت کنی از میان انگشتانت فرار میکند عشق یعنی حمایت ٬ احترام و علاقه دو انسان به همدیگر